سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان
چـه خـبـر از جـــانـبـازان ؟

تحــت فرمــــان ابـــــاالفضــلیــــــم و ارتــــــش می شـــــویـــــــم
با مـــــــدد از مـــــــادرش، کابــــــوس داعــــــش می شـــــویــــــــم


ثامن تم : ما همه تحت فرمان حضرت ابوالفضلیم...

آخرین مطالب